nadpis

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA PRE SERIÁL AUTOMOBILOVÝCH PRETEKOV POHÁR JÚLIUSA BYSTRIANSKEHO 2020

Počet súťaží: 7

Do konečného hodnotenia sa z celkového počtu organizovaných podujatí započítavajú najlepšie bodové výsledky zo započítaných podujatí takto:
Počet započítaných podujatí sa rovná počtu uskutočnených podujatí mínus jeden.


Počet súťaží: 6 a menej

Do konečného hodnotenia sa z celkového počtu organizovaných podujatí započítavajú najlepšie bodové výsledky zo započítaných podujatí takto:
Počet započítaných podujatí sa rovná počtu uskutočnených podujatí.


Základné bezpečnostné pravidlá.

 1. Vozidlo pretekára musí byť vyhovujúce po technickej a bezpečnostnej stránke.
 2. Pretekár musí byť držiteľom vodičského preukazu. Účasť pretekára, ktorý nemá vodičský preukaz, posúdia organizátori. Pretekár, ktorý nemá 18 rokov, potrebuje súhlas od rodiča, ktorý musí pretekára na podujatí sprevádzať.
 3. Na pretekoch musí mať pretekár aj spolujazdec povinne prilbu, bezpečnostný pás a zatvorené okná, jazdec musí mať aj rukavice.
 4. Pretekár nesmie byť pod vplyvom alkoholu.
 5. Pretekár je povinný pred a aj po pretekoch dodržiavať pravidlá cestnej premávky a nariadenia organizátora.

Triedy.

V seriáli o POHÁR JÚLIUSA BYSTRIANSKEHO 2020 budú bodované a oceňované tieto triedy:

- triedy so sériovými pneumatikami :

 • A1 - do 1300 ccm
 • A2 - od 1301 do 1600 ccm
 • A3 - od 1601 do 2000 ccm
 • A4 - nad 2000 ccm
 • - Škoda, zadný náhon
 • AL - Lada
 • - Ženy
 • AJ - Junior

Ustanovenia pre kategóriu Lada:

 1. Lada je kategória pre modely LADA 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
 2. Jadro karosérie musí ostať zachované, rovnako uloženia prevodovky a náprav.
 3. Motor musí ostať zachovaný, úpravy motora sú povolené.
 4. Podvozok musí mať pôvodné uloženie tlmičov a pruženia. Uloženie zadnej nápravy je na ukážku zobrazené na obrázkoch č.1 až č.7.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo na pozmenenie pravidiel.

Obrázok č.1 , Obrázok č.2 , Obrázok č.3 , Obrázok č.4 , Obrázok č.5 , Obrázok č.6 , Obrázok č.7


Absolútne poradie - putovný pohár Júliusa Bystrianskeho

MASTER trieda s pneumatikami slick a semislick - putovný pohár Júliusa Bystrianskeho

Pokiaľ nie je stanovené inak, v triedach AL, AŠ, AJ a AŽ môže byť obsah motora rôzny. V prípade kategórii AŠ a AL môžu organizátori na základe úprav vozidla rozhodnúť o preradení do inej kategórie. Pokiaľ nie je stanovené inak, v prípade poruchy auta môžu organizátori umožniť dokončenie pretekov s náhradným autom, ktoré zodpovedá danej triede.

Protesty je možné podávať priebežne a riešené budú po vyvesení výsledkov.

Jazdy.

Každé seriálové preteky budú mať minimálne 3 jazdy, z ktorých 2 najlepšie budú hodnotené. Pri väčšom počte jázd ako 3, organizátor stanoví počet jázd, ktoré budú hodnotené. Presné informácie o priebehu každých pretekov podá organizátor pred pretekmi v rozprave. Tieto informácie sú záväzné a pretekári ich musia rešpektovať v priebehu celého preteku.

Pretekár je povinný zastať v cieli pred značením STOP, následne je povinný kľudným rozjazdom odísť do depa. Pokiaľ pretekár úmyselne začne za cieľom prešmykovať pneumatiky a vyvolávať v depe nebezpečný stav inou ako kľudnou jazdou, môže byť potrestaný, prípadne diskvalifikovaný z daného súťažného kola, alebo preteku. Kľudnou jazdou sa rozumie rýchlosť najviac 5km/h bez prešmykovania hnaných kolies.

Pri neregulérnom prejazde vyznačeného retardéra je 5 trestných sekúnd.

Pokiaľ daný pretekár neodštartuje (DNS), nedôjde do cieľa z technických príčin ním spôsobených (DNF), alebo bol diskvalifikovaný (DSQ), pretekárovi je v danej súťažnej jazde pridelený penalizačný čas 10:00,00 min.

Registrácia.

POHÁR JÚLIUSA BYSTRIANSKEHO 2020 je otvorený pre všetkých pretekárov. Každý pretekár, ktorý sa zúčastní minimálne dvoch seriálových pretekov, bude započítaný do seriálu. Pretekári sa môžu na preteky zaregistrovať dopredu, alebo priamo na pretekoch. Pretekári sa môžu zaregistrovať súčasne do triedy so sériovými pneumatikami a aj do triedy MASTER s tým, že zaplatia štartovné dvakrát.

Registrácia vozidiel Diesel, TurboDiesel a preplňovaných benzínových motorov:

 • Diesel – radí sa o kategóriu nižšie ako je jeho zaradenie podľa objemu motora.
 • TurboDiesel – radí sa do príslušnej kategórie podľa objemu motora.
 • Preplňované benzínové motory – objem ich motora sa násobí koeficientom 1.7 a následne sú zaradení do príslušnej kategórie.

Štartovné.

Štartovné na každé seriálové podujatie je 20 EUR. Ak pretekár jazdí v kategórii so sériovými pneumatikami a v kategórii MASTER, štartovné je 20 + 20 EUR.

Bodovanie jednotlivcov.

V každej triede je bodovaných 10 umiestnení nasledovne : v triedach, klasifikácii Junior v klasifikácii ženy za umiestnenie na 1. až 10. mieste body podľa stupnice: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 a 1 bod

V absolútnom poradí za umiestnenie na 1. až 20. mieste podľa stupnice: 30, 25, 21, 19,17,15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1

Body sa priebežne započítavajú do celkového poradia.

Bodovaný je aj pretekár, ktorý má nameraný aspoň 1 čas, pričom výsledný čas je súčtom tohto času a penalizačného (10 min). Pretekár ktorý nemá nameraný ani jeden čas – neodjazdil (nedokončil) ani jedno súťažné merané kolo, nebude bodovaný.

V prípade, ak pri vyhodnotení seriálu POHÁR JÚLIUSA BYSTRIANSKEHO 2020 nastane rovnosť bodov, poradie určí lepšie umiestnenie, prípadne súčet všetkých výsledných časov z podujatí, na ktorých sa zúčastnili daní pretekári spoločne. Pokiaľ táto podmienka nebude môcť byť splnená, organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť inak.

Ostatné.

Na seriálovom podujatí budú vyhodnocovaní a klasifikovaní iba pretekári, ktorí majú nameraný aspoň jeden čas (odjazdené jedno kolo).

Prípadné problémy a sporné situácie sa budú riešiť osobitne. Pre potreby súťaže si organizátori vyhradzujú právo upraviť, prípadne doplniť tieto pravidlá.